Privacyverklaring

Vzw Visclub Ons Genoegen verwerkt en bewaart de gegevens die ze van u ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap volgens de bepalingen van de privacyverklaring. Het bestuur doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens opslaan,verzamelen en verwerken:

·         Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer/gsm, e-mail                                     

·         Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

·         Beeldmateriaal (individuele & groepsfoto’s)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door vzw visclub Ons Genoegen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

·         Voor het beheer van uw lidmaatschap. (vermelding van uw naam op de ledenlijst)

·         Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw visclub Ons Genoegen; vermelding van naam in ons clubblad, vermelding van naam bij inschrijving en uitslagen van alle viswedstrijden, vermelding van naam bij alle wedstrijden die worden weergegeven op de website van de club en op de besloten facebookgroep.

·         Het gebruik van mijn e-mailadres voor het ontvangen van e-mails afkomstig van de vereniging met nieuws, evenementen die de vereniging organiseert of waaraan zij deelneemt of wenst deel te nemen.

·         Naar aanleiding van evenementen waaraan (leden van) de vereniging deelneemt of dewelke zij organiseert  kunnen foto’s worden genomen waarop ik word afgebeeld, dewelke op de website of sociale media mogen gepubliceerd.

·         Voor de verzekeringen.

·         Lidmaatschap KVLF.

·         Voor het versturen van nieuwsbrieven, documenten en uitnodigingen die verband houden met de activiteiten van vzw visclub Ons Genoegen.

·         Het eventueel bekomen van subsidies.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De gegevens worden enkel verwerkt door bestuursleden van de vereniging. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een overeenkomst hebben (verzekeringen, Kvlf, gemeentebestuur). Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vzw visclub Ons Genoegen bewaart  persoonsgegevens slechts zolang deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en worden maximaal twee jaar na het stopzetten van het lidmaatschap  vernietigd.

Beveiliging van de gegevens

De vereniging gebruikt uw gegevens niet voor commerciλle  doeleinden en geeft uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. De vereniging neemt de nodige maatregelen opdat de veiligheid van uw gegevens gegarandeerd is conform de geldende normen in de algemene verordening gegevensbescherming en de nationale wetgeving.

Pagina  1

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

·         Alle bestuursleden zijn gehouden aan de geheimhouding van de persoonsgegevens.

·         We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen.

·         Wij maken back-ups om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent deze gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Voor wat betreft de termijnen waarbinnen de vereniging uw gegevens bijhoudt, de mogelijkheid tot het corrigeren van uw gegevens en het indienen van een eventuele klacht, wordt verwezen naar de privacyverklaring die ter inzage ligt bij de inschrijving en die up to date wordt bijgehouden op de website van de club. Van elke gebeurlijke wijziging van deze privacyverklaring wordt u op de hoogte gesteld. (website,clubblad,kantine)

Toestemming in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bij inschrijving lidmaatschap vzw visclub Ons Genoegen.

Ondergetekende(naam) ……………………………………………………………………….………………..Geeft hierbij toestemming aan vzw visclub Ons Genoegen om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden.

 

Ondergetekende verklaard hierbij  de volledige privacyverklaring  van vzw visclub Ons Genoegen gelezen te hebben.(pagina 1&2)

Ondertekend te …………………………………………………..op datum……………………………

(handtekening)

 

 

 

 

************************************************************************************************* 

 

Voor leden onder de 18 jaar

 

Ik ………………………………………………………………………..ouder of wettelijke vertegenwoordiger van

zoon/dochter  ……………………………………………………………………………….. geef hierbij  toestemming om de persoonsgegevens van mijn zoon/dochter  te verwerken zoals beschreven in de privacyverklaring van vzw Visclub Ons Genoegen.

 

Ondertekent te……………………………………………………op datum: ………………………......

(handtekening)

 

 

Pagina 2